Novosti

GDPR – smjernice za upotrebu video nadzora u stambenim zgradma

?lanak 31. Zakona o provedbi op?e uredbe o za?titi podataka od 03.05.2018. godine: (LINK: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html) (1) Za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna je suglasnost suvlasnika koji ?ine najmanje 2/3 suvlasni?kih dijelova. (2) Videonadzorom mo?e se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedni?ke prostorije u stambenim ...

DAHUA IVS

Za?to i kada IVS? analiti?ki video software- shema IVS je potreban kod za?tite vanjskih perimetara objekta kad je potrebna velika pouzdanost dojave kod neovla?tenog ulaska u ?ti?eni prostor. Primarna detekcija pokreta (motion detection) je ?esto nepouzdana, tj. mogu?e su ?este la?ne dojave. Kod IVS‐a eliminiramo la?ne dojave na najmanju mogu?u mjeru sa 99% precizno??u.Dahua 4.0MP modeli iz na?e ponude IPC-HFW4431RZ, IPC-HDBW4431R-ZS, ...